วันจันทร์, 11 กันยายน 2560 17:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)


 

ชื่อโครงการ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561