วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 13:53

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ จ่านวน 1 คัน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 

แบบดับเบิ้ลแคบ จ่านวน 1 คัน