ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/10e8831142f8fa48acb68767fa1029ef_S.jpg
จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำแนวป้องกันมลพิษ โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ
11 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/cacb067160574af9ebcd3a8115cefcb8_S.jpg
มาตรการให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาปัญหาอันเกิดจากเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จากพายุโซนร้อน "ซินลากู" (SINLAKU)
11 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/209a89388b7bd527bbf8c34d4b8f1147_S.jpg
จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "เสริมกลยุทธ์ การตลาด Online เพื่อการปรับตัวของธุรกิจแบบ New Normal" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev