folder มาตรการ

Documents

pdf บันทึกขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

By 30 download

Download (pdf, 350 KB)

CCF14022563.pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

By 32 download

Download (pdf, 863 KB)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

By 24 download

Download (pdf, 549 KB)

แผนบริบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีง.pdf