การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

13 ก.ย 2562

สุราษฎร์ธานี : 11 กันยายน 2562 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตรสุภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 14 จังหวัด ร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการลงทุนและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยาย อาทิ ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาพรวมเครื่องชี้วัดของเศรษฐกิจ คุณเพ็ญนภา ศิลตระกูล จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของ GPP และการใช้ข้อมูล GPP เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 

 

สำหรับในวันที่ 13 กันยายน 2562 ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมการ Single form ของกระทรวงอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงข้อมูล GPP ในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จำแนกการนำหลักการเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล GPP ภาคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า i-Industry Big Data ได้แก่ 1) ระบบใบอนุญาต (Digital Licensing) 2) ระบบรายงานการประกอบกิจการ/Single Form (Digital Reporting) 3) โครงข่ายการให้บริการ (Digital Service Platform) 4) ข้อมูลภาครัฐ อก.4.0 (Digital Government) และ 5) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบ Data Collaboration ซึ่งการใช้ระบบ Single Form เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งด้าน เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และทรัพยากรมนุษย์ (Citizen)