วันศุกร์, 13 กันยายน 2562 15:16

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  โดย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการ นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๕ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

๑.นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์           มผช.๒๐/๒๕๕๙                 ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก

๒.นางณหทัย อิ่มใจ                         มผช.๒๔/๒๕๖๑                  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ 

๓.นางอรณิชา มุ่งการดี                     มผช.๔๐/๒๕๕๙                  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

๔.กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมบ้านคลองทะเล  มผช.๕๒/๒๕๕๗                ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

๕.นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์           มผช.๖๖/๒๕๕๙                 ผลิตภัณฑ์จากใบลาน

๖.นายวิษณุ เข่งสมุทร                      มผช.๑๘๐/๒๕๖๐                ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น

๗.นายตฤณศิษฐ์ ไตรวีระพงศ์             มผช.๑๘๑/๒๕๕๓               ผลิตภัณฑ์ธูปหอม 

๘.นางจำปี รุ่งเลิศสิทธิกุล                  มผช.๑๙๖/๒๕๕๓               ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า 

๙.นางอรนิชา มุ่งการดี                      มผช.๑๙๖/๒๕๕๓               ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า

๑๐.นางสาวสมจิตต์ ภู่ทอง                 มผช.๑๙๖/๒๕๕๓               ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า

๑๑.นางสาวดาว  วงเวียน                   มผช.๒๔๗/๒๕๕๖              ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ

๑๒.นางจำปี รุ่งเลิศสิทธิกุล                มผช.๔๑๒/๒๕๕๘              ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 

๑๓.นายเวทิศ จันทราวัฒน์                 มผช.๔๑๕/๒๕๔๗              ผลิตภัณฑ์พัด 

๑๔.นางสาวสมจิตต์ ภู่ทอง                 มผช.๔๑๗/๒๕๕๘              ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 

๑๕.นางสายสุนี จาติกวนิช                 มผช.๔๑๗/๒๕๔๘              ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า

๑๖.นางสุพัตรา อ่ำสวัสดิ์                   มผช.๔๑๗/๒๕๔๘               ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า

๑๗.นางอรนิชา มุ่งการดี                    มผช.๔๑๗/๒๕๔๘             ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า

๑๘.นางสาวธันย์รดี  วัชรไพบูลย์          มผช.๔๒๑/๒๕๔๗             ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหินสี 

๑๙.นางสายหยุด พูลสวัสดิ์                มผช.๕๖๖/๒๕๔๗              ผลิตภัณฑ์พรมใยสังเคราะห์

๒๐.นางสาวบุปผาชาติ  ฟังสำเนียง      มผช.๕๙๒/๒๕๕๙              ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ 

๒๑.นางอรนิชา มุ่งการดี                    มผช.๖๑๙/๒๕๕๘              ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 

๒๒.นางนงเยาว์  ลิ้มตระกูล                มผช.๖๕๑/๒๕๖๐              ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ

๒๓.กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบางเสาธง     มผช.๑๑๒๒/๒๕๕๖            ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม

๒๔. นางกุลดาพร พันธ์ภูมิ                 มผช.๑๔๑๒/๒๕๕๙            ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 

๒๕.นายชวลิต พรหมแก้ว                  มผช.๑๔๙๐/๒๕๕๙            ผลิตภัณฑ์หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๒๓ ผลิตภัณฑ์ และไม่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๒ ผลิตภัณฑ์