ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank 

20 ต.ค 2562

จังหวัดอ่างทอง : 20 ตุลาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank โดยมีนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank เพื่อรวบรวมนำสมทบบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #ทอดกฐินสามัคคีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจSMEDBank

อ่านต่อ...


ขีดเส้น 3 เดือน “สุริยะ” สั่งหน่วยงานพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหาดใหญ่-คลองแห-คลองอู่ตะเภา

19 ต.ค 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างบูรณาการในคลองแห คลองอู่ตะเภา ตามโครงการ "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำหาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผลงาน โดยเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานอีกครั้ง      นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน “กิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง"รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองและได้มีการหารือและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา    “ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองแห คลองอู่ตะเภานั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ผมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ "ทำทันที" โดยการลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน และผมจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว   นอกจากนี้ นายสุริยะฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดคลองแห ซึ่งเป็นหนึ่งใน“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative lndustry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ  ได้ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยในชุมชนคลองแหมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น อาทิ กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย กล้วยอบกรอบเคลือบช็อคโกแลต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้น     “นอกจากการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้แล้ว ชุมชนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ 

อ่านต่อ...


 “สุริยะ” โชว์ผลงาน อนุมัติ มอก. รวด 244 เรื่อง พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม ตั้งเป้าปี’63 กำหนดมาตรฐานกว่า 300 เรื่อง

18 ต.ค 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม 17 ต.ค.62 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลงานประกาศมาตรฐาน มอก. 244 เรื่อง หลังมอบนโยบายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยตั้งเป้าปี 2563  สามารถกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง   นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมอ. ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว จำนวน 244 เรื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และมาตรฐานสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า     “การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานของ สมอ.มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว    ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเสริมว่า ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมุ่งเป้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ มาตรฐานรถจักรยานไฟฟ้า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มาตรฐานสำหรับผลไม้กระป๋อง มาตรฐานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ เช่น ฟิล์มพลาสติกคลุมดินแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับงานเกษตรกรรม ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ถุงพลาสติกแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ไม้สังเคราะห์จากพลาสติกผสมชีวมวล มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ประเภทชิงช้าและกระดานลื่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับแผนการกำหนดมาตรฐานในปี 2563 สมอ. ได้ตั้งเป้าหมายกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง

อ่านต่อ...


เตรียมพบกับ !!! งานกาชาด ประจำปี 2562

18 ต.ค 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 10.30 - 22.00 น.   พบกับร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประตู 1 ฝั่งถนนวิทยุ    ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมความบันเทิง มากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน    เพลิดเพลินไปกับมหรสพและการแสดงที่หาชมได้ยาก    พบกับนิทรรศการ การออกร้าน และร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1586359901499609?sfns=mo

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์

17 ต.ค 2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์ จัดโดย สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ โดยมี นายพิษณุ เหรียญมหาสาร นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ   สำหรับ สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-จีน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและให้การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการไทย ที่มีความประสงค์จะทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดในประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ขาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

อ่านต่อ...


รปอ.หสผ.ตรวจเยี่ยมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

17 ต.ค 2562

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการตรวจเยี่ยมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการดำเนินงานของ สมอ. โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ สมอ. มีภารกิจที่สำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายประการ เช่น การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การอนุญาตให้ทำ/นำเข้า  ควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการร่วมกิจกรรมด้านการมาตรฐานกับองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่

16 ต.ค 2562

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และหารือแนวทางการใช้กลไกจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้ดำเนินการผ่านหน่วยงานร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชนของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการสรรหาภาคเอกชนที่มีลักษณะความต้องการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 19.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหรรม พร้อมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง   นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้นำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2,000 ชุด มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ภริยา พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานพิธี ณ วัดธรรมาภิรดาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


Page 1 of 291