วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 15:39

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารทั้งหมด 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐๒๗๐๗ ๗๖๔๒ ต่อ ๑๑