วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2561 12:20

ข้อกำหนดการจ้าง เหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒