วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2561 12:28

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภุมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒