วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2561 12:32

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภุมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒