วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2561 12:54

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒