วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2561 12:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒