folder กองทุน 20,000ล้าน

Documents

Image ประกาศขยายระยะเวลาฯ (21 ก.ค. 60) Popular

By 197 download

Image ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร Popular

By 121 download

Download (jpg, 28 KB)

1495784222998.jpg

+++ สินเชื่อ 2 หมื่นล้าน ใครกู้ได้บ้าง ต้องอ่าน!! ###

เปิดยื่นแล้ว สินเชื่อสำหรับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (วงเงิน 20,000 ล้านบาท)

+++ จังหวัดสมุทรสาคร +++

 

มีเกณฑ์ดังนี้

¤ กิจกรรมที่ใช้ในกองทุนได้มีดังนี้

▪ ปรับปรุงเครื่องจักรและอาคาร 

▪ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

¤ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ

▪ มีระบบบัญชีเดียว

▪ ไม่เป็น NPL

▪ ไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและมีประวัติ

การชำระหนี้ปกติ อย่างน้อย 12 งวด ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

▪ เป็น SMEs ในกลุ่ม 10 S-Curve ตามนโยบายของประเทศ และที่ต้องเป็นธุรกิจภาคการผลิตหรือบริการที่จังหวัดสนับสนุน ตามประกาศจังหวัด (ดูรายละเอียดประกาศ)

▪ เป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ หรืออยู่ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมใหม่

▪ เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

▪ ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วของกระทรวงอุตสาหกรรม

▪ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่เข้าข่ายการรีไฟแนนซ์

 

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ทั้งหมด ที่ https://goo.gl/fKXHA1

 

*** ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ***

ปลอดชำระเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 7 ปี

 

¤ หลักเกณฑ์ค้ำประกันดังนี้

▪ ผ่อนปรนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

(ไมต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ค้ำประกันได้) 

▪ วงเงินเกิน 3 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

(ใช้ทรัพย์สินที่นำสินเชื่อไปซื้อ อาทิ เครื่องจักร หรืออาคาร ที่ดิน มาจดทะเบียนหลักประกันแทน)

 

¤ ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ 

▪ ศูนย์ Rescue Center สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

▪ SMEs Bank สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ใบสมัคร https://goo.gl/nVE76J

 

▪ ระยะเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (ดูประกาศที่ https://goo.gl/k0mKW1)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท์ 0 3441 2030 ต่อ 13 ในเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.smessrc.com/fund20000

Image รายละเอียดกองทุน Popular

By 107 download

Download (jpg, 23 KB)

1495784207686.jpg