folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

document การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (5 download)
document การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (4 download)
document การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (1) (1 download)
document การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (4 download)
document การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (4 download)
document การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (4 download)
document การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (3 download)
document การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (5 download)
document การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีพิเศษ (3 download)
document การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (7 download)