folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (23 download)
document การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (39 download)
document การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (17 download)
document การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (10 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (10 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (12 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (8 download)
document การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (16 download)
document การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (15 download)
document การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (17 download)