folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (12 download)
document การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (23 download)
document การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (14 download)
document การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (9 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (5 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (7 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (4 download)
document การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (9 download)
document การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (11 download)
document การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (10 download)