folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (40 download)
document การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (67 download)
document การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (29 download)
document การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (23 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (18 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (21 download)
document การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (19 download)
document การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (27 download)
document การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (29 download)
document การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (26 download)