folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563

By 2 download

Download (pdf, 265 KB)

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการ งบประมาณปี 63 (รอบ 6 เดือน)

By 6 download

Download (pdf, 265 KB)

EB10(2)รายงานผลการดำเนินการ งบประมาณปี 63 (รอบ 6 เดือนป.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายฯประจำปี พ ศ 2562

By 5 download

Download (pdf, 471 KB)

EB9(2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายฯประจำปี พ.ศ.2562.pdf

spreadsheet รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562(สมุทรสาคร)

By 33 download

Download (xlsx, 120 KB)

แบบฟอร์มแผนงบประมาณปี 62(สมุทรสาคร).xlsx