ปลัด พสุฯ ให้การต้อนรับคณะสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาความร่วมมือ

22 ก.ค 2562

 วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับ Mr.Qian  Xueming, Vice-Chairman (รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เข้าพบกับผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแสวงหากลไกในการพัฒนาความร่วมมือภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน นโยบาย Thailand 4.0 และการก่อสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย  

 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนรายมณฑล โดยเฉพาะกว่างซีจ้วงที่เป็นประตูสู่อาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์และการแพทย์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะเชื่อมโยง EEC และ BRIs โดยอาศัยกว่างซีจ้วงในการเชื่อมโยงทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต การขนส่ง และการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในเชิงรุกระหว่างไทยและจีน นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูล การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสาขาที่จีนมีศักยภาพและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย 2) การขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนในระดับท้องถิ่น 3) การแสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และ 4) การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ