รัฐมนตรีฯสุริยะ มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

22 ก.ค 2562

วันนี้ ( 22 ก.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม แต่การจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่บูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานใน 5 Agenda สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ 1.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 2.การส่งเสริมและพัฒนา SME (SME 4.0) 3.การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Factory 4.0 & SD) 4.การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) และ 5.การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) นอกจากนั้นยังสนใจในเรื่องการเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนในไทยเพื่อเป็นการเพิ่มกระตุ้นการลงทุนในไทย เพราะไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน ทั้งในด้านศักยภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม