ขีดเส้น 3 เดือน “สุริยะ” สั่งหน่วยงานพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหาดใหญ่-คลองแห-คลองอู่ตะเภา

19 ต.ค 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างบูรณาการในคลองแห คลองอู่ตะเภา ตามโครงการ "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำหาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภาพร้อมขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผลงาน โดยเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานอีกครั้ง 

 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน “กิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง"รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภาพร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองและได้มีการหารือและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองแห คลองอู่ตะเภานั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ผมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ "ทำทันทีโดยการลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน และผมจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

 

นอกจากนี้ นายสุริยะฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดคลองแห ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative lndustry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ  ได้ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยในชุมชนคลองแหมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น อาทิ กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย กล้วยอบกรอบเคลือบช็อคโกแลต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้น  

 

นอกจากการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้แล้ว ชุมชนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ