ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank 

20 ต.ค 2562

จังหวัดอ่างทอง : 20 ตุลาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank โดยมีนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank เพื่อรวบรวมนำสมทบบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #ทอดกฐินสามัคคีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจSMEDBank