วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 14:29

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกำหนดแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,748,600 บาท โดยสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ