วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562 22:49

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2662 กลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 11/2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร