วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 15:47

ราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)