วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 15:48

ราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา)