วันอังคาร, 08 มกราคม 2562 11:28

ข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference)โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ใดจะมีความคิดเห็น ขอให้แจ้งที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยตรง หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเปิดเผยตัว ตามข้อ 4.6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562