วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 16:02

ร้องเรียนแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ email : moi_samutsakhon@industry.go.th หรือ โทร 0-3441-2030 ต่อ 12 โทรสาร 0-3484-0324