วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 15:45

ราคากลาง โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน)