วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 16:16

ราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน)