วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 16:18

ราคากลางค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)