วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 16:19

ราคากลางค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง)