วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 16:19

ราคากลางงบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง