วันพุธ, 25 เมษายน 2561 13:22

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ระดับจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม