วันอังคาร, 08 มกราคม 2562 11:29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562