เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมอุทยานโยนกท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5f55b622d677cc3d25542875864838ef_S.jpg
ประชุมเสนอโครงการ/ กิจกรรมหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ประเด็น เกิดความชัดเจน สมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่กำหนด ...
13 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/71611e488a20e7e41b7b5b9367f61cc6_S.jpg
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
12 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/f3b5c1a810585054323674df9e062c58_S.jpg
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต
05 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev