folder คู่มือประชาชน

folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม)
folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม)

Documents

pdf แผนผังการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (32 download)
pdf แผนผังการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวก 3 (รง.4) (33 download)
pdf แผนผังการขออนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ (26 download)
pdf แผนผังการรับชำระค่าธรรมเนียใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวก 3 หรือ ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป (35 download)