folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

Documents

document 11 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (82 download)
document 12 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) (70 download)
document 13 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (72 download)
document 14 การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น(แบบแร่ 13) (84 download)
document 15 การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (67 download)
document 16 การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16) (70 download)
document 17 การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (67 download)
document 18 การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร(แบบแร่ 6) (86 download)
document 19 การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย (แบบแร่ 11) (64 download)
document 20 การขอใบอนุญาตมีแร่(แบบแร่ 23) (71 download)
document 21 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (72 download)
document 22 การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) (44 download)
document 23 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร(แบบแร่ 28) (95 download)
document 24 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) (81 download)
document 25 การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) (69 download)
document 26 การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (6) (73 download)
document 27 การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แบบแร่ 5 (84 download)
document 28 การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (51 download)
document 29 การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (42 download)
document 3 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (69 download)