folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม)

Documents

document 46 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บ(สก 1)(ส่วนภูมิภาค) (115 download) Popular
document 47 การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (99 download)
document 48 การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข(ส่วนภูมิภาค) (101 download) Popular
document 49 การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค) (73 download)
document 50 การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (95 download)
document 51 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (177 download) Popular
document 52 การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (155 download) Popular
document 53 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (133 download) Popular
document 54 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) (94 download)
document 55 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) (77 download)
document 56 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) (74 download)
document 57 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (52 download)
document 58 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (142 download) Popular
document 59 การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (81 download)
document 60 การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต (ส่วนภูมิภาค) (117 download) Popular
document 61 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) (61 download)
document 62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) (116 download) Popular
document 63 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) (98 download)
document 64 การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (81 download)
document 65 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) (104 download) Popular