folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

(มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540)

 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (คลิกดูรายละเอียด)

 

* หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     นายสมศักดิ์  หวลกสิน 

 

* เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  1. นางสาวพณณกร  อุทกธารา     ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  2. นางสาวศรินยา  ภาโนมัย         ตำแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรม

 

* สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจค้นได้   จัดรวมไว้ทุกห้องกลุ่มงานตามกลุ่มภารกิจ

 

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเข้าตรวจค้นได้  ดังนี้

* ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

  4. กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบาย  หรือการตีความเฉพาะที่จัดให้มีขึ้น  โดยมีสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

* ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

  2. นโยบายในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดของหน่วยงานของรัฐ

  3. แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  4. คู่มือ  หรือ  คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

  5. สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้  และมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  6. สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะผู้ขาดตัดตอน  หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

  7. มติคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

  8. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

      ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

      ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

      ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

      ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

      ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

      ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน