folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 33 download

Download (pdf, 116 KB)

คำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซตืของ สอจ.สระบุรี.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 26 download

Download (pdf, 76 KB)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 34 download

Download (pdf, 342 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf ประกาศ มาตรการป้องการการรับสินบน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 33 download

Download (pdf, 109 KB)

ประกาศ มาตรการป้องการการรับสินบน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี.pdf

pdf ประกาศ มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 30 download

Download (pdf, 103 KB)

ประกาศมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าาที่ฯ.pdf

pdf มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

By 35 download

Download (pdf, 103 KB)

ประกาศ มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 27 download

Download (pdf, 95 KB)

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ สอจ.สบ..pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดสระบุรี

By 33 download

Download (pdf, 9.99 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดสระบุรี.pdf