folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 33 download

Download (pdf, 208 KB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2553.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 34 download

Download (pdf, 9.19 MB)

คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ" สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 33 download

Download (pdf, 222 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 31 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ 2562

By 29 download

Download (pdf, 505 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf

pdf รายงานการจัดประชุมของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 34 download

Download (pdf, 8.92 MB)

รายงานการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 25 download

Download (pdf, 7.05 MB)

รายงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.pdf

pdf เอกสารการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

By 20 download

Download (pdf, 14.18 MB)

เอกสารการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

pdf แบบวิเคราะห์บริหารความเสี่ยงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 29 download

Download (pdf, 5.97 MB)

แบบวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง สอจ.สระบุรี.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 25 download

Download (pdf, 9.99 MB)

แผนบริหารความเสี่ยง สอจ.สระบุรี.pdf

pdf โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

By 18 download

Download (pdf, 122 KB)

โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต.pdf

pdf โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By 18 download

Download (pdf, 120 KB)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม.pdf