folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่ง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

By

Download (pdf)

คำสั่ง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน สอจ.สบ..pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3

By 46 download

Download (pdf, 2.73 MB)

สรุปผลรายงานผบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3.pdf