วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 19:17

โครงสร้างบุคลากร

 

หมายเลขโทรศัพท์

0-3621-4102   ต่อ           102     กลุ่มนโยบายและแผนงาน

                                   103     งานการเงิน

                                   104     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

                                   106     กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

                                   107     กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หมายเลขโทรสาร              0-3622-3180

 

1. นายนพดล  ชีวะอิสระกุล        อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี                   08-6685-3888

 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

1. นายตรีพงษ์  กลันทปุระ          หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน            08-5306-8888

2. นางสาวพณณกร  อุทกธารา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    09-3320-7995

3. นางสาวสุมาริณี  ขุนอินทร์       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    09-5756-3447

4. นางสาวอาภา  ทันชื่น            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    08-7052-7594

5. นางสาวอินทิรา  สิงห์ฉลาด      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                    06-3652-5791

6. นางสาวศรินยา  ภาโนมัย        นักวิชาการอุตสาหกรรม                        08-9518-3737

7. นางสาวจุฑารัตน์  พันธุ์ดี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 08-6758-0778

8. นางสาวสุเมธินี  หวังเกิดกลาง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                          08-1852-8135

9. นางสาวรุ่งนภา  คัมภีระ          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                          09-6298-0364

10. นางสาวรุจิรัตน์  เมธา           เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                          09-8834-8549

11. นายกมล  เชี่ยวชาญ            พนักงานขับรถยนต์                             09-0119-2559

12. นายจักรพงษ์  กวาวสิบสาม    พนักงานขับรถยนต์                             08-4545-6338

13. นายสุรชัย  ชนินทร์ตระกูล     พนักงานขับรถยนต์                             08-6307-9368

14. นายวาสนา  อุ่นดี                พนักงานขับรถยนต์                             08-0569-9378

15. นายอดิเรก  สีดารัตน์           พนักงานขับรถยนต์                             08-2017-6298

16. นางสมส่วน  ตาแก้ว            พนักงานทำความสะอาด                       08-7410-6695

 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

1. นายสุรพงษ์  พินิตเกียรติสกุล   หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม                       08-1906-9194

2. นายภัทรพล  นามทอง           วิศวกรปฏิบัติการ                                         08-7226-7636

3. นายเอกลักษณ์  เพชรดี           วิศวกรปฏิบัติการ                                         08-9272-6827

4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  คำไทย     วิศวกรปฏิบัติการ                                         08-7117-9683

5. นายปณิธาน  ทาแก้ว             วิศวกรปฏิบัติการ                                         08-9576-4420

6. นายดิเรก  ธีรภาพธรรมกุล      เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน                   08-9158-6097

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

1. นางมณชิรา  สงวนพรรค         หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม           08-2185-5988

2. นางสาวนาตยา  ยามวัน          นักวิชาการมาตรฐาน                                      08-2323-9442

4. นางสาวจิตรลดา  ช่วงประยูร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                           09-8829-8901

5. นางสาววริยา  แก้วทัต            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                           08-5890-0095

6. นางสาวอลิสา  ลีพุด              นักวิชาการการเงินและบัญชี                             09-2460-3752

 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. นายธีรวัฒน์  ทองรักษ์           หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   08-1402-5255

2. นางสาวลัดดา  ลาภจตุรภุช      นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ                    08-5984-8748

3. นางสาวชลิดา  ไชยรักษ์          นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ                      08-1848-6999

4. นายสุณิพันธ์  โชคโภคาสมบัติ   นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน                            08-1757-8551

5. นางสาวบุปผา  วงษ์เชื่อม        เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน                 08-4073-6541

6. นายอานุเทพ  บุญศรี             วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ                               08-6596-7801

7. นายสมคิด  ทับทิมทอง           นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน                                  09-5221-9004

8. นายปรัชญา  จงกรฎ              นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน                                  09-1762-6479

9. นายณัฐพนธ์  สุขพ่วง             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                    08-6173-8343

10. นางสาวชิดชนก  ธีรพระบาง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                    08-9900-8280