วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 19:13

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

          วิสัยทัศน์

          “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  แหล่งการลงทุนอุตสาหกรรมนวัตกรรม  ครัวสุขภาพไทย  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาด  โดยใช้นัวตกรรม  ยกระดับ  สินค้าเกษตร  การแปรรูปอุตสาหกรรม  และผู้ประกอบการ SME 4.0

          2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์  ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

          3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา  โดยใช้นวัตกรรม

 

          4. พัฒนาระบบโครงการข่ายคมนาคม  Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม  ขยะมูลฝอย  และการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

วิสัยทัศน์

“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติสังคมแห่งความสุข”

 

แนวทางการพัฒนา

          1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลและเชื่อมโยงนานาชาติ

          3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

 

          4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์สำนักงาน

          วิสัยทัศน์

          “มุ่งสู่อุตสาหกรรมคุณภาพระดับสากลเพื่อเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่มีดุลยภาพอย่างยั่งยืน”

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์

          แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

          เป้าประสงค์  :  เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน

         ตัวชี้วัด  :  1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง (ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ ตำบลเขาวง  อำเภอพระพุทธบาท)  เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          กลยุทธ์  :  ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในจังหวัดสระบุรีเชิงบูรณาการ

                           1. โครงการยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (งบพัฒนาจังหวัด)

                           2. โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (งบ Function)

                           3. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (งบ Function)

                           4. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี (งบ Function)

                           5. โครงการ "การปฏิบัติตามอนุบัญญัติพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560"

                           6. โครงการ "การเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

 

          แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  :  ยกระดับผลิตภาพ  มาตรฐาน  และนวัตกรรมอุตสาหกรรมให้สามารถก้าวทันโลก และเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

          เป้าประสงค์  :  1. เพิ่มมูลค่าสินค้าและเชื่อมโยงการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

          ตัวชี้วัด  :   1. ร้อยละของมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

                           2. จำนวนกลุ่มที่สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต (Cluster)

กลยุทธ์  :  1. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม SME เป้าหมายที่มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์      

            1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI 4.0) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)

            1.2 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกบการในจังหวัด (Focus Group) เพื่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้กับจังหวัดสระบุรี (งบพัฒนาจังหวัด)

                              1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (งบ Function)

                          2. สร้างการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต (Cluster) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)

                              2.1 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคการผลิต (Cluster) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (งบพัฒนาจังหวัด)

                           2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) โดยเชื่อมโยง Big Brother ในจังหวัดให้การสนับสนุน (Ceative Industry Village : CIV) , เกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (งบ Function)

 

          แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3  :  ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

          เป้าประสงค์  :  1. เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่สินค้าและบริการ

          ตัวชี้วัด  :   1. ร้อยละของมูลค่าสินค้าและบริการเดิมที่เพิ่มขึ้น

                          2. จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม

          กลยุทธ์  :  1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเดิมในชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์      

            1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (งบพัฒนาจังหวัด)

            1.2 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

                            1.3 โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (งบ Function)

                            1.4 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (Industry Transformation Center : ITC) (งบ Function)

                         2. ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

                             2.1 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์สู่ตลาดยุค 4.0 (งบพัฒนาจังหวัด)

 

          แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4  :  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

          เป้าประสงค์  :  1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

          ตัวชี้วัด  :   1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

                          2. จำนวนระบบการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง

                          3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

          กลยุทธ์  :  1. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

                              1.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังธรรมาภิบาล

                              1.2 กิจกรรม ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวง

                          2. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                              2.1 กิจกรรม ใช้ระบบ Big Data และ Value Chain มาออกแบบและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

                          3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

                              3.1 กิจกรรม เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ในหลายช่องทาง และมีการประเมินผลความพึงพอใจ

 

Download   pdf ยุทธศาสตร์ ปี 2563 (20.83 MB)

Download  pdf แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ ศ 2562 2565) (1.98 MB)

Download  pdf แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ ศ 2561 2565) ฉบับทบทวน (8.03 MB)