วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่อุตสาหกรรมคุณภาพระดับสากล  เพื่อเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่มีดุลยภาพอย่างยั่งยืน"