วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560 11:56

โครงสร้างองค์กร

 

บทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

          ฝ่ายนโยบายและแผน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

          1. รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะ  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง  กรม  และจังหวัด

          2. ประสานและจัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  และคำของบประมาณในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

          3. ประสานการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย

          4. บริหารงานทั่วไป  ประชาสัมพันธ์  และข้อมูลสารสนเทศ

          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

          1. กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก  กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่  บด  หรือย่อยหิน  การทำเกลือสินเธาว์  การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

          2. ส่งเสริม  และพัฒนาการทำเหมืองแร่  แต่งแร่  และการประกอบโลหะกรรม

          3. ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่  แต่งแร่  และการประกอบโลหะกรรม

          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรแร่

          6. จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  กำกับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงาน  สังกัดและดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล

          7. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาทรัพยากรแร่รวมทั้งสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ

          8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน  มีภารกิจในการแสวงหาวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม  และจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบบางประเภท  ทำให้เกิดผลพลอยได้ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อเนื่อง

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

          1. กำกับ  ควบคุม  ดูแลและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

          3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

          1. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  และอุตสาหกรรมชุมชน

          2. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

          3. ประสานการส่งเสริมการลงทุน

          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย