วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 19:09

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม  ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค  และตลาดโลก

3. ส่งเสริมและกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม