วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562 15:55

ประชุมเสนอโครงการ/ กิจกรรมหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ประเด็น เกิดความชัดเจน สมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโคร

วันนี้ (13 ธ.ค.62)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวพณณกร อุทกธารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการ/ กิจกรรมหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ประเด็น เกิดความชัดเจน สมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และนำรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน พิจารณาปรับปรุง เสนอแนะ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้เสนอจำนวน 1 โครงการ คือ การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ในปีงบประมาณพ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  จัดโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *