อุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี

วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 15:25

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

วันนี้(13 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวนาตยา ยามวัน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อจัดประกอบการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ สบ 2/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า อำเภอแก่งคอย และ นายนรภัทร ทองทึก ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 15:24

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

วันนี้(13 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวนาตยา ยามวัน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อจัดประกอบการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ สบ 2/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า อำเภอแก่งคอย และ นายนรภัทร ทองทึก ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันนี้(10 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวพณณกร อุทกธารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
เพื่อแจ้งผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี และพิจารณา
1. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี (กรณีไม่กระทบแผน) จำนวน 1โครงการ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี (กรณีไม่กระทบแผน) แต่ต้องเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จำนวน 3 โครงการย่อย
3. การโอนครุภัณฑ์ ที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณจังหวัดสระบุรี โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน เสนอขอรับโอนครุภัณฑ์จากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 45 โครงการ
มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบทั้ง 3 รายการ
จัดโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระบุรี
วันนี้(10 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวพณณกร อุทกธารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
เพื่อแจ้งผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี และพิจารณา
1. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี (กรณีไม่กระทบแผน) จำนวน 1โครงการ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสระบุรี (กรณีไม่กระทบแผน) แต่ต้องเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จำนวน 3 โครงการย่อย
3. การโอนครุภัณฑ์ ที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณจังหวัดสระบุรี โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน เสนอขอรับโอนครุภัณฑ์จากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 45 โครงการ
มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบทั้ง 3 รายการ
จัดโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระบุรี
วันนี้(8 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกูล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการเข้าตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามโครงการ"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เขตเมืองสระบุรีและอำเภอเสาไห้ จำนวน 10 วัด ได้แก่
1.วัดหงษ์ดาราวาส อำเภอเมืองสระบุรี
2.วัดป่าสัก อำเภอเมืองสระบุรี
3.วัดโตนด อำเภอเมืองสระบุรี
4.วัดต้นตาล อำเภอเสาไห้
5.วัดพระยาทด อำเภอเสาไห้
6.วัดท่าช้างเหนือ อำเภอเสาไห้
7.วัดท่าช้างใต้ อำเภอเสาไห้
8.วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
9.วัดอัมพวัน อำเภอเสาไห้
10.วัดสวนดอก อำเภอเสาไห้
วันนี้(8 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกูล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการเข้าตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามโครงการ"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เขตเมืองสระบุรีและอำเภอเสาไห้ จำนวน 10 วัด ได้แก่
1.วัดหงษ์ดาราวาส อำเภอเมืองสระบุรี
2.วัดป่าสัก อำเภอเมืองสระบุรี
3.วัดโตนด อำเภอเมืองสระบุรี
4.วัดต้นตาล อำเภอเสาไห้
5.วัดพระยาทด อำเภอเสาไห้
6.วัดท่าช้างเหนือ อำเภอเสาไห้
7.วัดท่าช้างใต้ อำเภอเสาไห้
8.วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
9.วัดอัมพวัน อำเภอเสาไห้
10.วัดสวนดอก อำเภอเสาไห้
วันนี้(3 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
มอบหมายให้ นายภัทรพล นามทอง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
วันนี้(3 เม.ย.63) นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายภัทรพล นามทอง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันนี้(1 เม.ย.63) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ตลอดจนโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด

วันนี้(1 เม.ย.63) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ตลอดจนโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด

หน้าที่ 1 จาก 211