วันจันทร์, 16 กุมภาพันธ์ 2558 15:48

งานแถลงข่าวและลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๓.๐๐ น. นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา